Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Atkins ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös englannin kieltä.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Opiskelijayhdistys.

Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on tukea jäsentensä yleisiä ja yhteisiä, henkisiä ja aineellisia pyrkimyksiä sekä edustaa jäsenistöä muiden alan oppilaitosten ja eri opiskelijayhteisöjen piirissä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Opiskelijayhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia, seuraa alan ammatillista kehitystä ja pyrkii herättämään kiinnostusta siihen.

Tämän lisäksi Opiskelijayhdistys järjestää erilaisia opinto- ja virkistystilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi opiskelijayhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Opiskelijayhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, sekä ulkojäseniä.

Opiskelijayhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa, Degree Programme in Business Information Technologyssä ja Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa opiskeluoikeuden saaneet henkilöt, sekä edellä mainittujen tutkintojen avoimen väylän opiskelijat. Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut korkeakouluopiskelija, joka ei täytä vaatimuksia varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäseniksi voivat liittyä Opiskelijayhdistyksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy.

Opiskelijayhdistys kuuluu Tradenomiopiskelijaliittoon (TROL ry). Opiskelijayhdistyksen jäsen voi liittyä myös TROL:iin varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaisen jäsenen ja ulkojäsenen jäsenyys lakkaa hänen valmistuttuaan tai lopetettuaan opiskelunsa kesken.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Opiskelijayhdistyksen sääntöjä vastaan toimiva jäsen voidaan erottaa Opiskelijayhdistyksestä.

Varsinaisen-, ulko- ja kannatusjäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta päättää Opiskelijayhdistyksen hallitus.

Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Päätöksestä voi asianomainen valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.

Opiskelijayhdistyksen kokous voi kutsua Opiskelijayhdistyksen hallituksen esityksestä Opiskelijayhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt Opiskelijayhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle Opiskelijayhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.

Opiskelijayhdistyksen päätösvaltaa käyttää Opiskelijayhdistyksen kokous.

Opiskelijayhdistyksen kokouksessa varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Ulkojäsenillä, sekä kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Opiskelijayhdistyksen kokouksia ovat syys- ja kevätkokous.

Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja sen tehtävänä on:

  • 1.valita kokoukselle toimihenkilöt
  • 2.hyväksyä Opiskelijayhdistyksen toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
  • 3.hyväksyä Opiskelijayhdistyksen tilit edelliseltä toimikaudelta
  • 4.päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille päättyneen tilikauden osalta
  • 5.valita Opiskelijayhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  • 6.päättää muista kokoukselle esitetyistä asioista.

Syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja sen tehtävänä on

1.valita kokoukselle toimihenkilöt

2.hyväksyä Opiskelijayhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi

3.määrätä Opiskelijayhdistyksen jäsenmaksun suuruus varsinaisille jäsenille ja ulkojäsenille sekä kannatusjäsenille erikseen

4.vahvistaa Opiskelijayhdistyksen talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi

5. toimittaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan/-jien ja sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten vaalit 11 §:n mukaisesti

6.päättää muista kokoukselle esitetyistä asioista.

Opiskelijayhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää hallitukselle jätetyssä kirjallisessa anomuksessa.

10§

Kutsu Opiskelijayhdistyksen kokoukseen on lähetettävä sähköpostilla, tekstiviestillä tai yhdistyksen omilla internetsivuilla Opiskelijayhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

11§

Opiskelijayhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun sen on laillisesti kutsuttu koolle.

Opiskelijayhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin sanota. Äänten mennessä tasan, voittaa se kanta, jota puheenjohtaja kannattaa, henkilövaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Vaadittaessa äänestykset on suoritettava umpilipuin. Valittaessa Opiskelijayhdistyksen hallitukseen säännöissä nimettyjä jäseniä on ehdokkaan saatava ehdoton äänten enemmistö annetuista äänistä.

Ellei kukaan saa vaadittua ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Toisessa äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos jokin äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.

Hallituksen nimeämättömiä jäseniä valittaessa käytetään suhteellista vaalitapaa niin, että jokainen ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa niin monta ääntä kuin säännöissä on määrätty hallituksen kooksi nimettyjen jäsenten lisäksi, tai niin monta kuin on ehdokkaita hallituksen jäseniksi, toinen saa yhden äänen vähemmän kuin ensimmäisenä oleva, kolmas yhden äänen vähemmän kuin toisena oleva ja niin edelleen.

12§

Opiskelijayhdistyksen kokouksessa pidetään perusteltua päätöspöytäkirjaa.

Pöytäkirjan tarkistettu kappale on sihteerin asetettava seitsemän (7) päivän ajaksi nähtäväksi Opiskelijayhdistyksen ilmoitustaululle kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

13§

Opiskelijayhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa Opiskelijayhdistyksen hallitus.

Hallituksen tehtävänä on:

1.johtaa Opiskelijayhdistyksen toimintaa

2.valmistella Opiskelijayhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat

3.kutsua Opiskelijayhdistyksen kokous koolle ja toimeenpanna päätökset.

 

Hallituksen jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla vuodeksi kerrallaan suljetulla lippuäänestyksellä, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin hallituksen paikkoja.

Hallituksen toimikausi on 1.1.-31.12.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

14§

Milloin hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta Opiskelijayhdistyksen jäsenyydestä tai on jatkuvasti estynyt tehtäväänsä hoitamasta, on hallituksen kutsuttava Opiskelijayhdistyksen kokous koolle valitsemaan hänen sijalleen uusi jäsen. Yhdistykselle mainehaittaa tuottava jatkuva toiminta nähdään myös tehtävänsä hoitamatta jättämisenä.

Hallituksen on kutsuttava tämä kokous koolle kuukauden kuluessa esteen ilmaantumisesta.

15§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessaan ensisijaisesti ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

16§

Opiskelijayhdistyksen keskuuteen voidaan hallituksen päätöksellä perustaa jäsenten harrastustoimintaa edistäviä kerhoja sekä asioiden valmistelua ja selvittämistä varten toimikuntia.

17§

Opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja aina kaksi yhdessä.

18§

Opiskelijayhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on luovutettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

19§

Toiminnantarkastajan on tarkastettava Opiskelijayhdistyksen tilit, taloudenhoito ja omaisuus sekä jätettävä tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

20§

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja Opiskelijayhdistyksen purkamisesta Opiskelijayhdistys päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa – väliaika vähintään kaksi (2) viikkoa – kun kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava asiasta. Sääntömuutos on aina alistettava Tradenomiopiskelijaliiton hallituksen vahvistettavaksi.

21§

Jos Opiskelijayhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen omaisuus käytettävä tarkoitukseen, joka edistää 2 §:ssä mainittuja yhdistyksen tarkoitusperiä.

22§

Hallituksen jäsenillä ei ole oikeutta käyttää yhdistyksen varoja henkilökohtaisiin tarkoitusperiin.